www.arvo.cz
   |       |   

Vážení provozovatelé čerpacích stanic

Čerpací stanice je poměrně složité technologické zařízení, určené pro skladování a výdej PH. Jejich provoz, ať se jedná o veřejné či neveřejné ČS, musí odpovídat mnoha zákonům, předpisům a normám, zajišťující především ochranu životního prostředí a bezpečnost provozu. Jediným řešením, jak splňovat tyto kritéria je kvalitní servis a údržba celého komplexu čerpací stanice.
Naše firma za Vás dohlédne na provádění pravidelných prohlídek a tak Vám snižíme množství starostí, vynakládaných na provoz čerpací stanice.Pravidelné a kvalitní zajištění všech periodických prohlídek a revizí s preventivní péčí snižují pravděpodobnost výskytu poruch na ČS a tím i možnost Vaší finanční ztráty. Povinností všech provozovatelů čerpacích stanic je povinně zajišťovat kontroly dle platných ČSN v daných intervalech. Na základě mnohaleté praxe v servisu čerpacích stanic si Vám dovolujeme představit nabídku, zahrnující kompletní služby, sahající od vedení databáze čerpací stanice s odpovědností za dodržení termínů pravidelných prohlídek a revizí technologické části, přes pravidelnou preventivní péči, provádění periodických prohlídek a revizí, až po celoroční poradenskou činnost.

Čistit skladovací nádrže - ANO či NE? 

V nedávné minulosti jsme se podobnou otázkou nemuseli zabývat, protože bylo všechno jasně dané. Nádrže byly jednoplášťové, legislativa srozumitelná a závazná. V současné době je stav nejednotný a spíše záleží na přístupu jednotlivých provozovatelů skladovacích kapacit ropných látek, než na plnění povinností vyplývajících z platné legislativy a kontrolované orgány státní správy. Z hlediska technického zabezpečení se při ochraně životního prostředí v posledních letech udělal veliký krok vpřed. Jednoplášťové nádrže a potrubní rozvody byly v drtivé míře nahrazeny dvouplášťovými s indikací meziprostoru.Pro provádění kontrol v oblasti skladovacích nádrží na ropné látky je nutné vycházet z ČSN 753415, 650201, 650202 a ze zákona 254/2001 Sb. (vodní zákon). V rámci kontrol nádrží a potrubních rozvodů se provádí zkoušky těsnosti (případně tlakové zkoušky) a kontroly technického stavu.

Zkoušky těsnosti

Kontroly těsnosti nádrží a potrubí jsou požadovány zákonem č. 254/2001 Sb. v periodě nejméně 1x za pět let, pokud nestanoví výrobce nebo technická norma četnost větší.
a) Podzemní dvouplášťové nádrže a potrubní rozvody s přetlakovou indikací netěsnosti (např. zařízení ASF Thomas).
Těsnost obou plášťů je trvale indikována tlakem plynu. Tato zařízení nejen indikují případné netěsnosti vizuálně i akusticky, ale v případě výskytu netěsnosti i aktivně zabraňují úniku tím, že tlak plynu působí proti toku kapaliny. Ustanovení zákona je plněno dle ČSN 650202 provedením roční kontroly technologie, která zahrnuje i kontrolu funkčnosti indikačního zařízení.
Ve vodním zákoně není stanovena metodika provádění zkoušek těsnosti. Tento výklad je v současné době akceptován i orgány životního prostředí.
b) Podzemní dvouplášťové nádrže a potrubní rozvody s jiným typem indikace netěsnosti.
V takových případech je třeba provádět těsnostní zkoušky nejméně 1x za pět let.

Kontroly technického stavu (defektoskopie) 

Zjišťování technického stavu nádrží je požadováno ČSN 753415. U nádrží zevně nekontrolovatelných jednou za deset let a u nádrží zevně kontrolovatelných jednou za dvacet let provozu. V normě nejsou z této periody vyjmuty ani dvouplášťové nádrže.
Závaznost technických norem byla zákonem 22/97 Sb. zrušena. Proto nastávají případy, kdy s odkazem na tuto „nezávaznost“ se kontroly neprovádějí.
I když jsou technické normy nezávazné, je jejich plnění nutné doložit v případě vzniku problému (havárie). Jinými slovy, v případě problému, ke kterému se bude vyjadřovat orgán státní správy, je znění příslušné ČSN závazným minimem, které musí být plněno.

Kvalita pohonných hmot 

Další hledisko hovořící pro čištění nádrží je kvalita vydávaných pohonných hmot. Přes veškerou filtraci jsou pohonné látky dodávány s určitým malým množstvím mechanických nečistot povolených normou, které se v nádrži během provozu usazují. Výška tohoto „ropného bahna“ je závislá na kvalitě pohonných látek, četnosti závozů a době provozu bez čištění. Bahno způsobuje zanášení filtrů ve výdejních stojanech, zpomalování čerpání pohonných hmot až po úplné přerušení výdeje.
V poslední době jsme se setkali s čištěním bez vstupu pracovníků do prostoru nádrže. Takto „vyčištěná“ nádrž může být jen o málo lepší, než před vyčištěním. Zvláště pak u jednovlezových, dlouhých nádrží, malých průměrů, opatřených přepážkami nebo dokonce špatně vyspádovaných nádrží. Proto zůstává klasické čištění spojené se vstupem pracovníků dovnitř nádrže pořád nejúčinnější metodou odstranění kalů a hutných nánosů. Pokud se zároveň mají provést nedestruktivní kontroly materiálu, je dokonce důkladné mechanické očištění povrchu nezbytností.

Pravidelné odkalení i vyčištění nádrží je nutné 

V dnešní době, kdy ekonomická hlediska jsou určující, je těžké přesvědčit mnohé z provozovatelů čerpacích stanic o nutnosti vyčlenění investic na čištění a odkalování s následnou ekologickou likvidací. Na základě našich zkušeností, které máme v této oblasti, se jeví čištění nádrží v pětiletém cyklu za velmi dobré a pro ČS i méně finančně nákladné.
V případě hlubšího zájmu o danou problematiku, popřípadě provedení výše popsaných odborných prací, je zájemcům společnost ARVO s.r.o. plně k dispozici na telefonním čísle +420 602 464 324 nebo na naší e-mailové adrese servis@arvo.cz.

 

Zaručujeme pro Vás vysokou kvalitu, ekologii, perfektní servis, seriózní jednání  a dlouhodobou úspěšnou spolupráci.© ENSiS 2008-11
ARVO s.r.o., Prokopova 1591, 258 01 Vlašim, tel.: (+420) 602 464 324, email: info@arvo.cz